CABAL M is launching tomorrow and its jam packed with events to celebrate the game’s OBT. One of these events is the Level Up Rewards. Level up your character and receive extra in-game rewards for every target level you reach.

Here’s the list of Levels to reach and their rewards:

 • Level 9: x1 [10D] Proof of Nevareth Trainer
  • Skill EXP +8
  • EXP 25%
  • All attack +10
  • Defense +20
  • HP+50
 • Level 42: x1 [20D] Shadow Aramid Epaulet of Guardian
  • Defense +10
  • Defense Rate +20
  • Evasion +50
  • HP +50
  • Damage Reduction +1
 • Level 55: x2 Map Part
                  x1 [20D] Bluestin Epaulet of Guardian

  • Defense +20
  • Defense Rate +25
  • Evasion +100
  • HP +100
  • Damage Reduction +3

 

 • Level 68: x1 [20D] Titanium Epaulet of Guardian
  • Defense +25
  • Defense Rate +30
  • Evasion +150
  • HP +150
  • Damage Reduction +5

 

 • Level 70: x2 Muster Card: Ruina Station
 • Level 74: x1 [20D] Shadow Epaulet of Guardian
  • Defense +30
  • Defense Rate +32
  • Evasion +200
  • HP +175
  • Damage Reduction +7

 

 • Level 81: x1 [20D] Osmium Epaulet of Guardian
  • Defense +50
  • Defense Rate +35
  • Evasion +300
  • HP +200
  • Damage Reduction +9
  • Ignore Penetration +4

 

 • Level 85: x2 Epaulet of the Dead
   
 • Level 95: x2 Seal of the Darkness
 • Level 98: x1 Proof of Nevareth Fighter
  • Skill EXP +12
  •  EXP 50%
  •  All attack +15
  •  Defense +30
  •  HP +100
 • Level 105: x2 Epaulet of the Dead (B2F) Part 1
 • Level 110: Muster Card: Forgotten Temple B1F

So get started leveling up by playing CABAL M. Make sure to pre-download the app when the game goes live, again, this Aug 26, 2021.
Click this onelink* to pre-download, today: http://onelink.to/cabalmph
      *This link will lead you to the App Store or Google Play Store, depending on your device.

Disclaimer: Mechanics may change due to bugs or technical issues that may arise. In the event that this happens, updates will be announced as soon as possible

 • Get the latest news and updates on our Facebook FANPAGE
 • Join the community through our Facebook GROUP

 


CABAL M sẽ ra mắt vào ngày mai và chứa đầy các sự kiện để kỷ niệm OBT của trò chơi. Một trong những sự kiện này là Phần thưởng tăng cấp. Tăng cấp cho nhân vật của bạn và nhận thêm phần thưởng trong trò chơi cho mọi cấp độ mục tiêu mà bạn đạt được.

Dưới đây là danh sách các Cấp độ cần đạt và phần thưởng của chúng:

 • Level 9: x1 [10D] Proof of Nevareth Trainer
  • Skill EXP +8
  • EXP 25%
  • All attack +10
  • Defense +20
  • HP+50 
 • Level 42: x1 [20D] Shadow Aramid Epaulet of Guardian
  • Defense +10
  • Defense Rate +20
  • Evasion +50
  • HP +50
  • Damage Reduction +1 
 • Level 55: x2 Map Part
                  x1 [20D] Bluestin Epaulet of Guardian

  • Defense +20
  • Defense Rate +25
  • Evasion +100
  • HP +100
  • Damage Reduction +3

 

 • Level 68: x1 [20D] Titanium Epaulet of Guardian
  • Defense +25
  • Defense Rate +30
  • Evasion +150
  • HP +150
  • Damage Reduction +5

 

 • Level 70: x2 Muster Card: Ruina Station 
 • Level 74: x1 [20D] Shadow Epaulet of Guardian
  • Defense +30
  • Defense Rate +32
  • Evasion +200
  • HP +175
  • Damage Reduction +7

 

 • Level 81: x1 [20D] Osmium Epaulet of Guardian
  • Defense +50
  • Defense Rate +35
  • Evasion +300
  • HP +200
  • Damage Reduction +9
  • Ignore Penetration +4

 

 • Level 85: x2 Epaulet of the Dead
   
 • Level 95: x2 Seal of the Darkness 
 • Level 98: x1 Proof of Nevareth Fighter
  • Skill EXP +12
  •  EXP 50%
  •  All attack +15
  •  Defense +30
  •  HP +100
 • Level 105: x2 Epaulet of the Dead (B2F) Part 1 
 • Level 110: Muster Card: Forgotten Temple B1F

 

Vì vậy, hãy bắt đầu thăng cấp bằng cách chơi CABAL M. Đảm bảo tải xuống trước ứng dụng khi trò chơi phát trực tiếp, một lần nữa, vào ngày 26 tháng 8 năm 2021 này.

Nhấp vào liên kết này * để tải xuống trước, ngay hôm nay: http://onelink.to/cabalmph
* Liên kết này sẽ dẫn bạn đến App Store hoặc Google Play Store, tùy thuộc vào thiết bị của bạn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Cơ chế có thể thay đổi do lỗi hoặc các vấn đề kỹ thuật có thể phát sinh. Trong trường hợp điều này xảy ra, các bản cập nhật sẽ được thông báo sớm nhất có thể

 

 • Nhận tin tức và cập nhật mới nhất trên FANPAGE Facebook của chúng tôi
 • Tham gia cộng đồng thông qua NHÓM Facebook của chúng tôi