CABAL M is launching this Aug 26, 2021 and we’ve got a plethora of OBT Events, see here.
One of these is good ol-fashioned Daily Login Rewards. 

You log in everyday and get increasingly better in-game items each time.

Once a day, per account, a player can claim the following login rewards

 • Day 1, 8, 15, 22: x100 HP Potion (Lv3)
 • Day 2, 9, 16, 23: x1 Potion of Honor
 • Day 3, 10, 17, 24 : x1 [1 Hour] Blessing Bead – EXP (100%)
 • Day 4, 11, 18, 25: x2 Fury Potion (Lv3)
 • Day 5, 12, 19, 26: x3 Heroic Holy Water
 • Day 6, 13, 20, 27: x3 Holy Water of Critical Strike
 • Day 7, 14, 21, 28: x1 [1 Hour] Blessing Bead-Pet EXP (100%)


Plus additional rewards when a player consecutively logs in for a certain amount of days:

 •   5 days: x1 GM Blessing (Lv1)
 • 10 days: x1 [3 Hours] Happy Birthday Ring
 • 15 days: x1 GM’s Blessing (Lv2)
 • 20 Days: x1 [5 Hours] Happy Birthday Ring
 • 25 Days: x1 [1 Hour] Blessing Bead – EXP (100%)

 

All rewards will be immediately sent to the inventory,
so don’t forget to check the loot you got and have fun playing CABAL M

Make sure to pre-download the game ASAP so that you can hit the ground running as soon as the game goes live.

Click this onelink* to pre-download, today: http://onelink.to/cabalmph
*This link will lead you to the App Store or Google Play Store, depending on your device.

Disclaimer: Mechanics may change due to bugs or technical issues that may arise. In the event that this happens, updates will be announced as soon as possible

 • Get the latest news and updates on our Facebook FANPAGE
 • Join the community through our Facebook GROUP  

 


 

CABAL M sẽ ra mắt vào ngày 26 tháng 8 năm 2021 này và chúng tôi đã có rất nhiều Sự kiện OBT, hãy xem tại đây.
Một trong số đó là Phần thưởng đăng nhập hàng ngày rất hợp thời.

Bạn đăng nhập hàng ngày và nhận được các vật phẩm trong trò chơi ngày càng xịn hơn mỗi lần.

Mỗi ngày một lần, trên mỗi tài khoản, người chơi có thể nhận các phần thưởng đăng nhập sau

 • Ngày 1, 8, 15, 22: x100 HP Potion (Lv3)
 • Ngày 2, 9, 16, 23: x1 Potion of Honor
 • Ngày 3, 10, 17, 24 : x1 [1 Hour] Blessing Bead – EXP (100%)
 • Ngày 4, 11, 18, 25: x2 Fury Potion (Lv3)
 • Ngày 5, 12, 19, 26: x3 Heroic Holy Water
 • Ngày 6, 13, 20, 27: x3 Holy Water of Critical Strike
 • Ngày 7, 14, 21, 28: x1 [1 Hour] Blessing Bead-Pet EXP (100%)

Cộng với phần thưởng bổ sung khi người chơi đăng nhập liên tục trong một khoảng thời gian nhất định:

 •  5 ngày: x1 GM Blessing (Lv1)
 • 10 ngày: x1 [3 Hours] Happy Birthday Ring
 • 15 ngày: x1 GM’s Blessing (Lv2)
 • 20 ngày: x1 [5 Hours] Happy Birthday Ring
 • 25 ngày: x1 [1 Hour] Blessing Bead – EXP (100%)

 

Tất cả phần thưởng sẽ được gửi ngay lập tức vào kho đồ,
vì vậy đừng quên kiểm tra chiến lợi phẩm bạn nhận được và tận hưởng CABAL M

Đảm bảo tải trước trò chơi càng sớm càng tốt để bạn có thể bắt đầu chạy ngay sau khi trò chơi phát trực tiếp.

Nhấp vào liên kết này * để tải xuống trước, ngay hôm nay: http://onelink.to/cabalmph
* Liên kết này sẽ dẫn bạn đến App Store hoặc Google Play Store, tùy thuộc vào thiết bị của bạn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Cơ chế có thể thay đổi do lỗi hoặc các vấn đề kỹ thuật có thể phát sinh. Trong trường hợp điều này xảy ra, các bản cập nhật sẽ được thông báo sớm nhất có thể

 • Nhận tin tức và cập nhật mới nhất trên FANPAGE Facebook của chúng tôi
 • Tham gia cộng đồng thông qua NHÓM Facebook của chúng tôi