CABAL M is launching tomorrow this Aug 26, 2021, and we can’t wait!
Of course that means, we’ve got some awesome event’s to make your first CABAL M experience as awesome as it should be.
Here are the following 1st Events for CABAL M’s Launch:

 • ROG Max Level Raffle
  What better way to play CABAL M than with an ASUS ROG Phone 5
  We’re giving away a ROG Phone 5 to one lucky winner!
  Soon as the game launches, all you need to do is reach the max level of 130 to serve as your raffle entry.
  Click here for more details.

 

 • Guilds With Benefits
  A new event to set the Main Character has begun.
  Set your character as the Main Character in the guild and receive an event reward.How to participate:
 1. Join a Guild
 2. Go to Guild -> Guild Menu -> Set the Main Character
 3. Receive a reward from Event Inventory on the last day of the event

                Event duration:   21/08/26 ~ 21/09/09
                Event reward:  Normal Pandora’s Box

 

 • GM Buff Event
  Every Saturday until September 25, 2021, a GM will be in-game to cast a GM Buff (Lv.1) to all players in specific channels (channel details to be sent via Mailbox).
  Make sure to watch the In-Game Announcements and your Mailbox to get the clues as to where the GM might be. 

  GM Buff Event times:
      Phoenix      3:00 PM to 3:20 PM
      Aquila         3:21 PM to 3:40 PM
      Garuda       3:41 PM to 4:00 PM

 

 • Level Up Rewards
  Level up your character and receive extra in-game rewards for every target level you reach.
  Click here for more details.

 

 • Login Rewards
  Simple Elementary my dear watson. Login>Get items>Have Fun>Repeat>Get Better items each login.
  Click here for more details.

Make sure to pre-download the game ASAP so that you can hit the ground running as soon as the game goes live.

Click this onelink* to pre-download, today: http://onelink.to/cabalmph
*This link will lead you to the App Store or Google Play Store, depending on your device.

Disclaimer: Mechanics may change due to bugs or technical issues that may arise. In the event that this happens, updates will be announced as soon as possible

 • Get the latest news and updates on our Facebook FANPAGE
 • Join the community through our Facebook GROUP

 


 

CABAL M sẽ ra mắt vào ngày mai 26 tháng 8 năm 2021 và chúng tôi không thể chờ đợi!
Tất nhiên điều đó có nghĩa là, chúng tôi có một số sự kiện tuyệt vời để làm cho trải nghiệm CABAL M đầu tiên của bạn trở nên tuyệt vời như nó nên có.
Dưới đây là các Sự kiện đầu tiên sau đây cho sự ra mắt của CABAL M:

 • Xổ số Max Level ROG
  Còn cách nào tốt hơn để chơi CABAL M hơn là với ASUS ROG Phone 5
  Chúng tôi đang tặng ROG Phone 5 cho một người may mắn trúng thưởng!
  Ngay sau khi trò chơi ra mắt, tất cả những gì bạn cần làm là đạt đến cấp độ tối đa là 130 để tham gia xổ số của bạn.
  Bấm vào đây để biết thêm chi tiết.

 

 • Bang hội với những lợi ích
  Một sự kiện mới để thiết lập Nhân vật chính đã bắt đầu.
  Đặt nhân vật của bạn làm Nhân vật chính trong Bang hội và nhận phần thưởng sự kiện.Làm thế nào để tham gia
 1. Tham gia một Guild
 2. Đi tới Guild -> Menu Guild -> Đặt nhân vật chính
 3. Nhận phần thưởng từ Kho sự kiện vào ngày cuối cùng của sự kiện 

  Thời gian sự kiện:  21/08/26 ~ 21/09/09
  Phần thưởng sự kiện:  Normal Pandora’s Box

 

 • Sự kiện GM Buff
  Thứ Bảy hàng tuần cho đến ngày 25 tháng 9 năm 2021, một GM sẽ tham gia trò chơi để tạo GM Buff (Lv.1) cho tất cả người chơi trong các kênh cụ thể (thông tin chi tiết về kênh được gửi qua Mailbox).
  Đảm bảo xem Thông báo trong trò chơi và Mailbox của bạn để biết manh mối về vị trí của GM.   Thời gian sự kiện Buff GM:
  Phoenix 2:00 PM đến 2:20 PM
  Aquila 2:21 PM đến 2:40 PM
  Garuda 2:41 PM đến 3:00 PM

 

 • Phần thưởng tăng cấp
  Tăng cấp cho nhân vật của bạn và nhận thêm phần thưởng trong trò chơi cho mọi cấp độ mục tiêu mà bạn đạt được.
  Bấm vào đây để biết thêm chi tiết.

 

 • Phần thưởng đăng nhập
  Cách thức rất đơn giản. Đăng nhập> Nhận vật phẩm> Tận hưởng> Lặp lại> Nhận vật phẩm tốt hơn mỗi lần đăng nhập.
  Bấm vào đây để biết thêm chi tiết. 

Đảm bảo tải trước trò chơi càng sớm càng tốt để bạn có thể bắt đầu chạy ngay sau khi trò chơi phát trực tiếp.

Nhấp vào liên kết này * để tải xuống trước, ngay hôm nay: http://onelink.to/cabalmph
* Liên kết này sẽ dẫn bạn đến App Store hoặc Google Play Store, tùy thuộc vào thiết bị của bạn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Cơ chế có thể thay đổi do lỗi hoặc các vấn đề kỹ thuật có thể phát sinh. Trong trường hợp điều này xảy ra, các bản cập nhật sẽ được thông báo sớm nhất có thể

 • Nhận tin tức và cập nhật mới nhất trên FANPAGE Facebook của chúng tôi
 • Tham gia cộng đồng thông qua NHÓM Facebook của chúng tôi